අද වේ ඉරු දින - Ada we irudina - Anil Bharathi

අද වේ ඉරු දින - Ada we irudina - Anil Bharathi
Ada we iru dina oba hamuwewida
Oba ha bandi hada ada nothewewida
Mage hada wila meda selena olu konda
Ada supepi wida mage sitha thutu wewida

Sathiye dina hatha gena gena mage sitha
Irida dina matha  pathum rendi atha
Sanda payana thuru kumudu pipena thuru
Mama imi nirathuru ena irida wana thuru

Obe siyumeli watha pana ganwai sitha
Patali hadawatha samada pawathinu atha    
Irida dinakata athi mage saha suda

Mena bara kirumata heki wewida kenekuta

Share this:

,

CONVERSATION