මගේ දෑසේ කදුළු තව දෑසක සතුටු කදුළුවේ - ආදරයේ පරිත්‍යාගය

අහස උසට නැග ගියාට Ahasha Usata Naga Giyata - Gunadasa Kapuge

අද වේ ඉරු දින - Ada we irudina - Anil Bharathi

Tiken Tika ටිකෙන් ටික - Daddy

PRIHAN AND NATHASHA HOMECOMING MOMENTS - නතාෂා හා ප්‍රිහාන්ගේ දෙවන ගමන

නතාෂාගේ සුන්දර මංගල සාරිය කිලෝ15ක් ලු

නතාෂා සහ ප්‍රිහාන් ගේ PRE WEDDING SHOOT | NATHASHA & PRIHAN PRE WEDDING SHOOT