නතාෂා සහ ප්‍රිහාන් යුග දිවියට | NATHASHA & PRIHAN WEDDING DAY

නතාෂා සහ ප්‍රිහාන් යුග දිවියට 
|NATHASHA & PRIHAN WEDDING DAY

DANUSHKA SENADEERA PHOTOGRAPHY 0775000097
VIDEOGRAPHY : EVENT MEDIA PVT LTD
HAIR AND MAKEUP :CHAMPI SIRIWARDANE
PRIHAN'S OUTFIT : NAMAL BALACHANDRA (Wills Design Private Ltd)
FLOWER : CHAMATHKARA FLORA

Share this:

,

CONVERSATION