නතාෂාගේ සුන්දර මංගල සාරිය කිලෝ15ක් ලු

ආකර්ෂණිය යුවතියක් වු නතාෂාගේ 

සුන්දරත්වය ඇගේ මංගල සාරිය නිසා තවත් 

වැඩිවෙලා

ආකර්ෂණිය යුවතියක් වු නතාෂාගේ සුන්දරත්වය ඇගේ මංගල සාරිය

 නිසා තවත් වැඩිවෙලා  නතාෂාගේ සුන්දර මංගල සාරිය කිලෝ 15ක් ලුDANUSHKA SENADEERA PHOTOGRAPHY 0775000097
Videography : Event Media Pvt (Ltd) 077486548
Hair And Makeup : Champi Siriwardane
Prihan's Outfit : Namal Balachandra
(Wills Design Pvt ,Ltd)


Share this:

, ,

CONVERSATION